Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Σήμερα, στις 08-06-2011, ο αντιπρόεδρος του σωματείου κατέθεσε τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του σωματείου στην ΕΠΟ και την ΕΠΣΜ.

(Με κόστος  400 ευρώ)

ΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Π.Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Μ. ΗΤΑΝ:
1.        
Έγγραφη αίτηση προς την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ.Μ. (υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και υπάρχει σφραγίδα του σωματείου) με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί την εγγραφή του (υπόδειγμα νο 1).
2.        
Χρηματικό παράβολο 400,00  (τετρακόσια) euro για την εγγραφή του νέου σωματείου στη δύναμη της Ε.Π.Σ.Μ.  (απόφαση Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Μ. 5.7.2006).
3.        
Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του σωματείου από το Πρωτοδικείο (εις διπλούν) .

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011